Book Reviews
Rachev, Nikolay R. (2018). Ratsionalnost v kulturen context [Rationality in cultural context]. Sofia, Bulgaria: Sofia University Press “St. Kliment Ohridski”. 368 стр.

Рецензия на книгата на д-р Николай Р. Рачев „Рационалност в културен контекст“

A Review for Nikolay R. Rachev's Book „Rationality in Cultural Context“

Георги Менгов (George Mengov)*a

Резюме

Представен е отзив за книгата на Николай Рачев „Рационалност в културен контекст“ .

Ключови думи: Когнитивна психология, Преглед на книгата, рационалност, култура

Abstract

A review for Nikolay Rachev's book “Rationality in Cultural Context” is presented.

Keywords: cognitive psychology, book review, rationality, culture

Psychological Thought, 2019, Vol. 12(1), https://doi.org/10.5964/psyct.v12i1.336

Published (VoR): 2019-04-30.

*Corresponding author at: Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 125 Tsarigradsko Shose Blvd., bl.3, 1113 Sofia, Bulgaria. E-mail: g.mengov@feb.uni-sofia.bg

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Наскоро излезе от печат книгата на д-р Николай Р. Рачев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, озаглавена „Рационалност в културен контекст“. Това е един факт, който трябва да бъде приветстван по няколко причини. Първо, налице е един мащабен труд, обобщаващ постиженията на световната когнитивна психология от обособяването ѝ до наши дни. На български език през последните няколко десетилетия са публикувани няколко сериозни книги в тази област, но никоя от тях няма претенцията да обхваща знанието в нея в цялост. Без да формулира такава претенция и без да го заявява открито, Николай Рачев постига именно това – един пълноценен и едновременно задълбочен поглед върху съвременното състояние на този клон на науката. Основна причина е избраният от него подход, да напише научна книга на основата на първичните литературни източници – статии в авторитетните световни научни списания по психология. В България това се прави рядко. Достойнство на книгата е и познаването и цитирането на най-стойностните публикации на българските учени в областта (които не са голям брой – и учените, и стойностните публикации). Това е важно, защото способства за формиране на култура на приемственост между поколенията изследователи. Очевидно Николай Рачев притежава адекватна общонаучна подготовка, която се допълва от задълбочени познания в тясната му специалност, поради което той стига обективно по-далече от своите предшественици в българската психология.

Книгата може да се разглежда като учебник със сериозни монографични елементи в областта на когнитивната психология. Същевременно тя представлява и монография, написана на достъпен за студентите език и приложима в учебния процес. Тя вероятно ще се използва с успех в четенето на поне няколко курса от учебния план на специалност Психология във всички български университети.

Изследванията в съвременната когнитивна психология са немислими без използването на математически апарат поне в минимален обем. За разлика от редица други български автори в областта, Николай Рачев явно е усвоил този минимум. Той го използва пестеливо, но винаги коректно и никога не имитира познание чрез злоупотреба с чуждици. Този подход неминуемо ще има възпитателен ефект върху бъдещите поколения студенти и докторанти, читатели на книгата. Те ще видят в нея един образец на добросъвестен научен текст, написан с компетентност, дълбочина и чувство за мярка.

В книгата са включени и някои резултати, плод на изследователската дейност на самия автор. Тук той се е предпазил от изкушението да се самоизтъква, а е представил постигнатото като част от общия поток на научната мисъл. Най-голям интерес представляват изследванията на д-р Рачев, които са посветени едновременно на двупроцесната трактовка на мисловните процеси и допускането за наличие на междукултурни различия. Интересно теоретично обединение на тези две основни линии е направено в заключителната глава, където основният принос е опитът двупроцесната теория, отчитаща културни променливи, да се приложи за обяснението и предвиждането на свързани с рационалността въпроси.

Разбира се, както неговите конкретни резултати, така и вижданията му върху цялостната картина на научната област могат да се харесат или да не допаднат на част от читателите. В толкова бурно развиващ се клон на науката, какъвто е когнитивната психология, това би било естествено.

Несъмнено е, че д-р Рачев е написал една сериозна и задълбочена книга, която ще бъде полезна на поколения студенти и други изследователи. Неговият труд по убедителен начин запълва една празнота в българската научна литература.

„Рационалност в културен контекст“ има обем 368 страници и е структурирана в 10 глави с предговор, приложения и азбучен показалец. Използваната литература надхвърля 300 източника, от които двадесетина на български и руски език, а останалите на английски език.

Приятно и ползотворно четене!

Финансиране [TOP]

Авторът не е получил финансиране, което да докладва.

Конфликт на интереси [TOP]

Авторът декларира, че не съществува конфликт на интереси.

Благодарности [TOP]

Авторът не е получил помощ/подкрепа, която да докладва.

Литература [TOP]

  • Rachev, N. (2018). Ratsionalnost v kulturen context [Rationality in cultural context]. Sofia, Bulgaria: Sofia University Press “St. Kliment Ohridski”.

About the Author [TOP]

Prof. George Mengov, Ph.D., is a a Professor of Decision Science and IT Management in Sofia University St. Kliment Ohridski. He has defended his Ph.D. in Cybernetics at Technical University of Sofia. He is the Head of the Centre for Modelling Socioeconomic Systems at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
Creative Commons License
ISSN: 2193-7281
PsychOpen Logo